กฎกติกา Barebow

เรียบเรียงจากกฎและข้อบังคับ มาตราของ World Archery
เล่มที่ 3 – ธนูยิงเป้า ( Book 3 – Target Archery)
บทที่ 11 – อุปกรณ์ของนักกีฬา (Chapter 11 – Athletes Equipment)
หมวดคันธนูพื้นฐาน (Barebow Division)

ตัวบทนี้ระบุประเภทของอุปกรณ์ที่อนุญาตให้นักกีฬาใช้ได้ เมื่อเข้าร่วมในการแข่งขันยิงธนู World Archery. มันเป็นความรับผิดชอบของตัวนักกีฬาในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นไปตามกฎ. หากพบว่านักกีฬาใช้อุปกรณ์ที่ฝ่าฝืนกฎ World Archery นักกีฬาอาจถูกตัดสิทธิ์คะแนน.

รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นกำหนดกฎเกณฑ์เฉพาะที่ใช้กับธนูในแต่ละประเภท ซึ่งสอดคล้องไปกับกฎข้อบังคับที่ใช้กับทุกประเภทธนู.

 

11.4. ประเภทคันธนูพื้นฐาน (BAREBOW DIVISION)

สำหรับประเภทคันธนูพื้นฐาน (Barebow) อนุญาตให้ใช้รายการดังต่อไปนี้ได้:

11.4.1.

ไม่มีการจำกัดชนิดหรือวัสดุในความหมายสามัญของคำว่า ‘คันธนู’ เพื่อใช้สำหรับการยิงเป้า อุปกรณ์ประกอบด้วย ด้ามคันธนู (Handle/Riser), มือจับ (Grip) เป็นแบบปกติเหมือนที่ใช้ยิงทั่วไป (ห้ามเป็นแบบ Shoot-through) กำหนดให้มีสายยิงหนึ่งเส้น ขึงระหว่างปลายปีกธนูทั้งสองด้าน สามารถยิงโดยถือคันด้วยมือข้างหนึ่งบริเวณมือจับ ในขณะที่ใช้นิ้วของมืออีกข้าง น้าวดึงสายและปล่อยยิง

คันธนูตามที่อธิบายไว้ข้างต้นจะต้องเป็นคันธนูเปล่าๆ ยกเว้นส่วนที่วางพักลูกธนู (Rest) สามารถติดไว้บนคันธนูได้ ไม่อนุญาตให้มีส่วนยื่นออกมาเพื่อใช้เล็ง ไม่อนุญาตให้ใช้ศูนย์เล็ง หรือทำตำหนิช่วยเล็งใดใดบนคันธนู ไม่ว่าจะเป็นรอย หรือตำหนิ หรือแม้กระทั่ง ลายชั้นลามิเนท (บริเวณหน้าต่างคัน) ซึ่งอาจสามารถใช้ในการช่วยเล็งได้ ในขณะที่ยังไม่ได้ขึ้นสาย คันธนูพร้อมอุปกรณ์ตามที่อนุญาต ต้องสามารถลอดผ่านห่วงรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.2 ซม. +/- 0.5 มม. ได้

11.4.1.1.

อนุญาตให้ใช้ คันธนู ที่มีสีหลากสี หรืออาจมีตราเครื่องหมายการค้า (Trademark) ติดอยู่ด้านในทั้งบริเวณปีกธนูบนและล่าง หรือแม้แต่บนคันธนู (Riser) ก็ได้ หากพื้นที่มีสีหลากสี อยู่บริเวณมุมมองหน้าต่างคัน ซึ่งหากถูกพิจารณาว่าอาจใช้เป็นประโยชน์ในการช่วยเล็งได้ เช่นนั้นแล้วบริเวณนั้นต้องถูกปิดเทปทับ

11.4.1.2.

อนุญาตให้ใช้ คันธนูที่มีส่วนลักษณะค้ำได้ หากแต่ตลอดแนวของส่วนค้ำนั้น ต้องไม่แตะข้อมือหรือแขนของผู้ยิง

11.4.2.

สายธนูจะมีจำนวนเส้นใยกี่เส้นก็ได้

11.4.2.1.

เส้นใยสายธนู (Strands) และเชือกพันเสริม (Serving) อาจจะมีหลากสีแตกต่างกัน หรือผลิตจากวัสดุต่างชนิดกันก็ได้ อนุญาตให้พัน Center serving เสริมทับเพื่อเอื้อให้วางนิ้วน้าวสายได้สะดวก อนุญาตให้ติดน็อคเพื่อพาดร่องลูกธนู (Nocking Points) 1 หรือ 2 ตัว บริเวณ Serving เพื่อให้วางพาดร่องลูกธนูได้พอดีตามความจำเป็น และใช้กำหนดเป็นตำแหน่งพาดลูกธนู ไม่อนุญาตให้ติดอุปกรณ์ช่วย Mark ตำแหน่ง จมูก หรือ ริมฝีปาก บนสายยิง สายธนูต้องไม่มีอะไรที่จะใช้ช่วยเล็งผ่าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัว Peep, เครื่องหมายใดใด, หรืออื่นใดตามความหมายเดียวกัน ปลายจุดสิ้นสุดของ Serving ที่พันเสริมบริเวณกลางสายธนู จะต้องไม่อยู่ในระนาบการมองเห็นของนักกีฬาเมื่อน้าวสายเต็มระยะ


11.4.3.

อนุญาตให้ใช้ที่วางพักลูก (Rest) ซึ่งอาจเป็นแบบที่สามารถปรับตั้งได้ และมีตำแหน่งรับระดับแนวตั้งได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง

11.4.3.1.

อนุญาตให้ใช้ก้านกด Plunger/Pressure button, จุดก้านกด, หรือ แผ่นรองลูกธนู แบบปรับตั้งได้ กับคันธนู ตราบใดที่มันไม่ได้ถูกนำมาเอื้อหรือใช้เพื่อช่วยเล็ง ตำแหน่งของจุดก้านกดต้องไม่ล้ำเกินเข้าไปเกิน 2 ซม. (เข้าไปด้านใน) โดยวัดจากบริเวณคอคอดของมือจับ (ตำแหน่งจุดหมุน ของ Grip)

11.4.4.

ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งใดใดใช้เพื่อเช็คระยะน้าว

11.4.5.

อนุญาตให้ยิงแบบ Face walk (คือการยิงโดยปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนหน้า)
หรือ String Walk (คือการยิงโดยปรับระดับตำแหน่งมือยิงบนสายธนู)

11.4.6.

ไม่อนุญาตให้ใช้ก้านถ่วง (Stabilisers)

11.4.6.1.

อนุญาตให้ใช้ตัวซับแรงสั่งสะเทือนที่ติดอยู่บนคันธนูที่ไม่ได้มีส่วนเป็น Stabilisers ได้

11.4.6.2.

ก้อนน้ำหนักถ่วง สามารถเพิ่มตรงบริเวณด้านล่างของตัวคันธนู (Riser) ได้ หากแต่ก้อนน้ำหนัก ไม่ว่าจะมีรูปร่างแบบไหน ต้องติดอยู่กับคันธนูโดยไม่มีก้านยื่น ตัวต่อยื่น ตัวต่อลักษณะข้อ/มุม หรือตัวซับแรงกระแทก

11.4.7.

ไม่มีการจำกัดชนิดในความหมายของคำว่า ‘ลูกธนู’ ที่ใช้ในการยิงเป้า อนุญาตให้ใช้ลูกธนูในแบบที่จะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับเป้าอย่างรุนแรงเกินไป

11.4.7.1.

ลูกธนูประกอบด้วย ก้าน, หัวลูก, ร่องพาด, หางลูกธนู, และถ้าต้องการสามารถระบายสีลวดลายลงบนลูกได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของก้านลูกธนูต้องไม่เกิน 9.3 มม. (แผ่นลายที่ใช้พันตกแต่งลูกธนู Arrow wrap ไม่ได้ถูกห้ามใช้ ตราบใดที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 22 ซม.โดยวัดจากร่องพาดลูกธนู ไปทางด้านหัวลูกธนูจนสุดแผ่น Wrap) ขนาดหัวลูก (Points) ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 9.4 มม. ผู้ยิงต้องเขียนชื่อ หรือชื่อย่อ ลงบนลูกธนูทุกลูก ลูกธนูที่ใช้ตลอดการแข่งขันต้องเหมือนกัน ทั้งแบบ, ลวดลาย, สี, ปีก, ร่องพาดลูก เหมือนกัน ไม่อนุญาตให้ใช้ Tracer nock (ร่องพาดลูกอีเลคโทรนิค ที่มีไฟเรืองแสง)

11.4.8.

อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ลักษณะช่วยป้องกันนิ้ว, ถุงมือ, หรือ นิ้วที่พัน Tape Plaster หรือ แผ่นรองนิ้วดึงยิงสายธนู
หากแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ประกอบอุปกรณ์อื่นใดที่จะช่วยให้ผู้ยิงนำมาใช้ ช่วยรั้ง, ดึง, และปล่อยยิงสายธนู

11.4.8.1.

สามารถใช้ ตัวคั่นระหว่างนิ้ว (Spacer/Separator) ใช้เพื่อป้องกันนิ้วหนีบลูกได้ อนุญาตให้ใช้ Anchor Plate หรือ Ledge – ซึ่งมีลักษณะเป็น แป้นรองคาง ยื่นอยู่ด้านบนของแผ่นรองนิ้ว ใช้เพื่อช่วยการเข้าตำแหน่ง Anchor ได้ หากแต่บริเวณต่อเย็บ รอยเย็บ ต้องมีสีเหมือนกัน เส้นด้ายเย็บต้องมีขนาด รูปร่าง สี ตะเข็บที่เหมือนกัน สามารถเติมเครื่องหมายหรือขีดลงไปบนแผ่นรองนิ้ว หรือบนเทปซึ่งติดไว้บนผิวหน้าของแผ่นรองนิ้วได้ เครื่องหมายที่เติมลงไปจะต้องมีขนาด รูปร่างและสีที่เหมือนกัน ไม่อนุญาตให้ทำบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปบนแผ่นรองนิ้ว อนุญาตให้มือที่ถือคันสามารถใส่ถุงมือธรรมดา ถุงมือแบบมีนวมหรือที่คล้ายกันได้ แต่ไม่อนุญาตให้ติดลงไปบริเวณมือจับ (Grip) ของคันธนู

11.4.9.

กล้องส่องทางไกลสองตา, สโคป, หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ช่วยในการมองตำแหน่งลูกธนู:

11.4.9.1.

ตราบใดที่อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ไปสร้างความรบกวนให้กับนักกีฬาคนอื่น

11.4.9.2.

อนุญาตให้ใส่ แว่นสายตา, แว่นกันแดดได้ แต่ห้ามมิให้ติดตั้งเพิ่มเลนซ์รู หรือสิ่งที่คล้ายกันลงบนแว่นดังกล่าว ห้ามทำตำหนิหรือทำเครื่องหมายเพื่อช่วยเล็งลงบนแว่นและเลนซ์

11.4.9.3.

หากนักกีฬาต้องการปิดตาด้านที่ไม่ได้ใช้เล็ง และหรือกระจกเลนซ์, พลาสติก, สามารถคลุมปิดให้มิด ด้วยฟิล์มหรือปิดด้วยเทป หรือแผ่นปิดตาก็ได้

11.4.10.

อุปกรณ์เสริมที่อนุญาตให้ใช้ได้:

11.4.10.1.

อนุญาตให้ใช้ ตัวป้องกันแขน, ป้องกันหน้าอก, สายคล้องคัน, สายคล้องนิ้ว, เข็มขัด, ซองใส่ลูกธนู แบบห้อยด้านหลัง หรือ ห้อยสะโพกได้ อนุญาตให้เสริมยกพื้นบริเวณเท้า ไม่ว่าจะติดหรือไม่ติดกับรองเท้าก็ได้ โดยอุปกรณ์ต้องไม่มีส่วนยื่นไปกีดขวางนักกีฬาท่านอื่น ณ บริเวณตำแหน่งยืนยิง หรือยื่นนูนเกิน 2 ซม. จากรอยพื้นรองเท้า อนุญาตให้ใช้ ตัวซับแรงกระแทกติดกับปีกธนู (Limbs Dampener) ได้

error: เวปไซต์นี้ ป้องกันคัดลอกเนื้อหา !!